Κατασκευή επιχωμάτων έργων οδοποιίας

Ο γεωαφρός EPS είναι ένα αφρώδες πλαστικό υλικό με κλειστές κυψελίδες, που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για ένα μέρος του ορυκτού υλικού της επιχωμάτωσης.

Το καλοκαίρι το 2008 ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου στο 198ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (περιοχή Σκάρφεια στο πέταλο Μαλιακού – τμήμα ΠΑΘΕ) με χρήση γαιωαφρού EPS ως επίχωμα. Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ συμμετείχε στο έργο αυτό παραδίδοντας σε μόλις 10 μέρες 15.000m3 , αποδεικνύοντας την άρτια μηχανολογική υποδομή αλλά και το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητές του καθιστούν το γαιωαφρό EPS μια εξαιρετική λύση για:

Κατασκευή επιχωματώσεων

Σε υπέδαφος χαμηλής φέρουσας ικανότητας, η χρήση του γαιωαφρού EPS σε μέρη της επιχωμάτωσης ή στη συνολική κατατομή μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων της τεχνικής κατασκευών, όπως:

 • προσαρμογή της καταπόνησης στη φέρουσα ικανότητα του εδάφους
 • αποφυγή ζημιών σε κατασκευές που βρίσκονται κοντά στο έργο
 • Χάραξη σε προβληματικές ζώνες, όπως είναι το εξαιρετικά μαλακό υπέδαφος, οι μεγάλες αποστάσεις, οι χώροι απόθεσης αποβλήτων
 • Ελαχιστοποίηση ή αποφυγή μέτρων αντικατάστασης εδάφους
 • Μείωση της μεταφοράς υλικών λατομείου
 • Συντόμευση του χρόνου κατασκευής.
keeo-1
keeo-2

Κατασκευή ραμπών προσπέλασης γεφυρών

Οι ράμπες προσπέλασης γεφυρών μπορούν, σε σχέση με το προδιαγραφόμενο ύψος της αντίστοιχης γέφυρας, να οδηγήσουν σε δύσκολα προβλήματα της τεχνολογίας των θεμελιώσεων. Οι ράμπες προσπέλασης γεφυρών δεν επιδέχονται συμβιβασμούς σε σχέση με το ύψος. Τέτοιες ράμπες είναι συχνά πολύ υψηλές για μια αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου προφόρτισης. Συνεπώς, σε περίπτωση υπεδάφους χαμηλής φέρουσας ικανότητας, εκτελείται εξυγίανσή του, με χρήση γαιωαφρού EPS, εξασφαλίζοντας μείωση του πάχους της στρώσης εξυγίανσης καθώς και των καθιζήσεων.

Διευρύνσεις επιχωματώσεων

Διευρύνσεις υφισταμένων επιχωματώσεων οδών είναι πάντα προβληματικές, όταν το υπέδαφος υπόκειται σε καθίζηση από το φορτίο της πλήρωσης και προκύπτουν διαφορές λόγω καθίζησης ως προς την υπάρχουσα επιχωμάτωση. Λόγω παραμορφώσεων δημιουργούνται αστοχίες, οι οποίες μεταξύ άλλων μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολή της εγκάρσιας κλίσης και σε διαμήκεις ρωγμές στην ανωδομή. Εάν κατασκευασθούν μέρη της διεύρυνσης από γαιωαφρό EPS, τέτοιου είδους αστοχίες προλαμβάνονται δίνοντας παράλληλα ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε περιπτώσεις έλλειψης διαθέσιμου χώρου.

keeo-3
keeo-4

Αποκατάσταση ζημιών λόγω καθίζησης

Οι αστοχίες σε έργα οδοποιίας οφείλεται στις καθιζήσεις του υπεδάφους. Η αποκατάσταση με πλήρωση υλικού στην κεφαλή του πρανούς οδηγεί στην αύξηση των φορτίων, των καταπονήσεων και ενεργοποίηση νέων καθιζήσεων. Εάν η απαιτούμενη πλήρωση γίνει με ενσωμάτωση γεωαφρού EPS στην επιχωμάτωση έχουμε ομοιόμορφη κατανομή των τάσεων στο έδαφος και μείωση των καθιζήσεων.


Περαιτέρω εφαρμογές με γαιωαφρό EPS που έχουν εκτελεστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες όλου του κόσμου είναι:

 • αποκατάσταση κατολισθήσεων
 • ανύψωση υφιστάμενων επιχωματώσεων
 • υπόβαθρο για επιφανειακές στερεώσεις σε υπέδαφος χαμηλής φέρουσας ικανότητας σε χώρους στάθμευσης και πρατήρια βενζίνης
 • κατασκευή φραγμάτων προστασίας από θορύβους σε περιοχές με ευαισθησία σε καθιζήσεις
 • υπερκατασκευή αγωγών
 • επίχωση δομικών έργων
 • κατασκευή επιχωματώσεων κοντά σε κατασκευές με κίνδυνο καθίζησης