…ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Τα δύο συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά για θερμομόνωση στην ελληνική αγορά εναι:

  • EPS: Expanded Polystren – Διογκωμένη πολυστερίνη
  • XPS: Extruded Polystren – Εξηλασμένη πολυστερίνη

Διέπονται ως προς την μεθοδολογία παραγωγής και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά από τα πρότυπα:

  • ΕΝ 13163 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS) – Προδιαγραφή» και
  • ΕΝ 13164 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνη (XPS) – Προδιαγραφή»

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝ 13163:2012
παρ: 4.2.7.3 – Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση
Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δεν μεταβάλλεται στο χρόνο.

ΕΝ 13164
παρ: 4.2.7.3 – Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση
Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων ΧPS μπορεί να αλλάξει με το χρόνο και
Σύμφωνα με το: Annex C (κανονιστικό) : Προσδιορισμός των τιμών γήρανσης της θερμικής αντίστασης και της θερμικής αγωγιμότητας.

Η διαδικασία γήρανσης πρέπει να χρησιμοποιείται για τα προϊόντα XPS που παράγονται με τη βοήθεια διογκωτικών αερίων τα οποία έχουν χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας από τον αέρα και τα οποία παραμένουν στον αφρό για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Η διαδικασία γήρανσης, η οποία αντιπροσωπεύει διάρκεια κατά μέσο όρο περίπου 25 χρόνια, πρέπει να χρησιμοποιείται για προϊόντα XPS με και χωρίς φράγματα διάχυσης, με πάχη από 20 mm έως 200 mm.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

Α. Μακροχρόνια Απορρόφηση Ύδατος με Διάχυση

ΕΝ 13163
παρ: 4.3.11.2 – Μακροχρόνια Απορρόφηση Ύδατος με Διάχυση
Η μακροχρόνια υδαταπορρόφηση με διάχυση, Wdv, καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12088. Η τιμή της μακροχρόνιας υδαταπορρόφησης με διάχυση, WD (V)i, δηλώνεται σε επίπεδα WD (V) i με βαθμίδες ανά 1%. Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο του δηλωμένου επίπεδου.
Συντελεστής “ Wdv ” EPS 80 = ≤ 1%, EPS 100 = ≤ 1%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μακροχρόνια υδαταπορρόφηση με διάχυση δεν χρησιμοποιείται μόνο ως μια ταχεία δοκιμή, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τυποποίηση του προϊόντος.

EN 13164
4.3.6.2 – Μακροχρόνια Απορρόφηση Ύδατος με Διάχυση.
Η μακροχρόνια υδαταπορρόφηση με διάχυση, Wdv, καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12088. Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο από την τιμή που δίνεται στον Πίνακα 7 για το δηλωμένο επίπεδο.

 

Πίνακας 7 – Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας με διάχυση

Επίπεδο
Απαίτηση
Όγκος επί τοις %
dN = 50 mm
dN = 100 mm
dN = 200 mm
WL(V)5
≤ 5
≤ 3
≤ 1,5
WL(V)3
≤ 3
≤ 1,5
≤ 0,5

Β. Απορρόφηση Ύδατος σε Βύθιση Μακράς Διάρκειας

EN 13163
παρ: 4.3.11.1 – Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση
Η υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση, Wlt, καθορίζεται σύμφωνα με το EN 12087, είτε για μερική βύθιση είτε για ολική βύθιση είτε και τα δύο.
Η τιμή της υδαταπορρόφησης σε μερική βύθιση, WL(P)i, δηλώνεται σε επίπεδα με βαθμίδες ανά 0,1 kg/m². Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο του δηλωμένου επίπεδου.
Η τιμή της υδαταπορρόφησης σε ολική βύθιση, WL(Τ)i, δηλώνεται σε επίπεδα με βαθμίδες ανά 0,5%. Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο του δηλωμένου επίπεδου.

Επίπεδα υδαταπορρόφησης μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση EPS εξωτερικής θερμομόνωσης

Επίπεδο Απαίτηση %
WL(T) 3
≤ 3,0
WL(T)2
≤ 2,0
WL(T)1
≤ 1,0
WL(T)0
≤ 0,7

EN 13164
παρ: 4.3.6 – Υδαταπορρόφηση
4.3.6.1 Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση
Η υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση, Wlt, καθορίζεται σύμφωνα με το EN 12087 μέθοδος 2A. Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο από την τιμή που δίνεται στον Πίνακα 6, για το δηλωμένο επίπεδο.

Πίνακας 6 – Επίπεδα υδαταπορρόφησης μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση

Επίπεδο Απαίτηση %
WL(T)3
≤ 3,0
WL(T)1,5
≤ 1,5
L(T)0,7
≤ 0,7

ΔΙΑΠΝΟΗ

Η διαπνοή ενός υλικού, η ικανότητα του υλικού στη διάχυση υδρατμών, μετριέται με τον συντελεστή διαπνοής (ή συντελεστή διάχυσης υδρατμών) “μ”. Ο συντελεστής διαπνοής του αέρα είναι μ = 1. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής “μ” ενός υλικού, τόσο καλλίτερα διαπνέει ένα υλικό και συνεπώς ελαττώνεται το φαινόμενο εμφάνισης σημείου δρόσου (υγρασίας) στην εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Με την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 31/2010/ΕΕ για την υποχρεωτική κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ελεγχόμενου αερισμού, η απαίτηση για αναπνέοντα υλικά είναι εξαιρετικά επιβεβλημένη.

ΕΝ 13163
παρ: 4.3.13 – Διαπερατότητα υδρατμών
Συντελεστής “μ” EPS 80 = 20 έως 40, EPS 100 = 30 έως 70

EN 13164
παρ: 4.3.8 – Διαπερατότητα υδρατμών
Συντελεστής “μ” XPS = 50 έως 300

Συνεπώς:

  1. ΜΟΝΟ η διογκωμένη πολυστερίνη EPS δεν μεταβάλει τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ στο χρόνο.
  2. Είναι το πλέον ενδεδειγμένο υλικό για εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης με βάση την διεθνή πρακτική και εμπειρία  (με ποσοστό ~80% έναντι ~ 1% της XPS)
  3. Υπερτερεί σαφώς σε διαπνοή (περίπου διπλάσια), με αποτέλεσμα νε επιτρέπει την καλύτερη φυσική λειτουργία των τοίχων των κτιρίων.
  4. Έχει την ίδια (σχεδόν μηδενική) υδαταπορροφητικότητα με το XPS και σε πάχη μέχρι 20 εκ. συγκριτικά μικρότερη.

Περισσότερα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.epshellas.com