Θερμομόνωση σε τοιχοποιία

Βρείτε τη τεχνική λύση που αναζητάτε για τη θερμομόνωση της τοιχοποιίας σας ανάλογα με τη τεχνική λύση που επιθυμείτε να κατασκευάσετε!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Πρώτα γίνεται η κατασκευή της εξωτερικής οπτοπλνθοδομής μέχρι το ύψος του σενάζ
 • Ακολουθεί η τοποθέτηση των πλακών Monopoly EPS 100 με απλή, σφιχτή τοποθέτηση ή ακόμη καλύτερα με χρήση των ειδικών πλακών με πατούρα, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός θερμογεφυρών
 • Στη συνέχεια γίνεται η κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδομής μέχρι το ύψος του σενάζ
 • Μετά γίνεται η τοποθέτηση των ξυλοτύπων στα δύο πλαϊνά του σενάζ. Στην εξωτερική πλευρά τοποθετείται εσωτερικά το Monopoly Blue, στη συνέχεια τοποθετείται ο οπλισμός και τέλος σκυροδετείται το σενάζ
 • Μετά τη παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος συνεχίζεται η κατασκευή της τοιχοποιίας
 • Ανά αποστάσεις είναι καλό τα δύο κελύφη να συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικά στηρίγματα που τοποθετούνται στο κονίαμα
 • Οι θερμομονωτικές πλάκες Monopoly Blue τοποθετούνται στον ξυλότυπο του τοιχείου ή του υποστηλώματος και στερεώνονται με μεταλλικά ή πλαστικά άγκιστρα
 • Ακολουθεί η σκυροδέτηση σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής
 • Μετά τη παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος ακολουθεί η αφαίρεση του ξυλοτύπου
 • Η τελική επίχριση γίνεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια του Monopoly Blue
 • Συνίσταται η άμεση επίχριση της κατασκευής, καθώς η πολυστερίνη δεν επιτρέπεται να παραμείνει επί μακρό διάστημα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία
 • Σε περίπτωση στοιχείων σκυροδέματος μεγάλων διαστάσεων, χωρίς φυσική διακοπή, συνίσταται η χρήση πλαστικού πλέγματος συγκράτησης του κονιάματος

Η εφαρμογή της λύσης της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται πάντα στη βάση των οδηγιών του προμηθευτή, ο οποίος διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Τα όσα αναφέρονται στο τεχνικό αυτό άρθρο αποτελούν γενικές αρχές εφαρμογής

 • Σε περίπτωση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται έλεγχος κατάστασης του επιχρίσματος και επισκευάζονται τυχόν αποσαθρώσεις και άλλες φθορές
 • Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται έμφαση στην επιπεδότητα της τοιχοποιίας
 • Το Monopoly EPS 80 στερεώνεται επί της τοιχοποιίας και των στοιχείων σκυροδέματος με ειδική κόλλα και, αναλόγως της περίπτωσης με ειδικά βύσματα
 • Στη συνέχεια ακολουθεί επάλειψη στρώσης ειδικής κόλλας, επί της οποίας τοποθετείται το συνθετικό πλέγμα
 • Ακολουθεί η τελική επίχριση, σε μία ή δύο στρώσεις, από ανόργανο ή ακρυλικό υλικό.

Ιδιαίτερα σημεία προσοχής κατά την κατασκευή είναι:

 1. Οι κατακόρυφοι αρμοί των πλακών να μην συμπίπτουν
 2. Το τέλος του πλέγματος να μην συμπίπτει με το τέλος της θερμομονωτικής πλάκας
 3. Το ένα φύλλο πλέγματος να υπερκαλύπτει το άλλο
 4. Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα βύσματα για την τοιχοποιία και τα στοιχεία σκυροδέματος

Η λύση της εσωτερική θερμομόνωσης τοιχοποιία αποτελεί εξειδικευμένη εφαρμογή, που γίνεται σε κτίρια ειδικών χρήσεων ή όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια.

Διακρίνονται δύο λύσεις:

 1. Η θερμομόνωση σε συνδυασμό με σύστημα γυψοσανίδων (ξηρή δόμηση). Στη περίπτωση αυτή συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 100 .
  Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής προκύπτουν σε συνδυασμό και με τις απαιτήσεις του παραγωγού του συστήματος ξηράς δόμησης. Σημείο που αξίζει προσοχής είναι η σωστή στερέωση του Monopoly EPS 100 επί της τοιχοποιίας με τη κατάλληλη κόλλα ή με ελάσματα ανάμεσα στα στοιχεία του σκελετού στερέωσης των γυψοσανίδων.
 2. Η θερμομόνωση σε συνδυασμό με επίχριση με κονίαμα. Στη περίπτωση αυτή συνιστάται η χρήση του Monopoly Blue και η κατασκευή δεν διαφοροποιείται από αυτήν της συμβατικής τοιχοποιίας.
  Και στις δύο λύσεις απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και υλοποίηση της χάραξης των ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κανόνες και συμβουλές αποθήκευσης και εφαρμογής

 • Τα θερμομονωτικά Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα EN 13163 και EN 13172 καθώς και με το πρότυπο ISO 9001:2000
 • Η υψηλής ποιότητας συσκευασία των υλικών από φύλλο πολυαιθυλενίου επιτρέπει την αποθήκευση τους σε εξωτερικούς σκιασμένου χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Η διογκωμένη πολυστερίνη συνιστάται να μην παραμένει εκτεθημένη σε ηλιακή ακτινοβολία για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. Για το λόγο αυτό, σε εφαρμογές στις οποίες τα προϊόντα εκτίθεντα, συνιστάται η άμεση προστασία τους με εξωτερικό επίχρησμα
 • Όλα τα προϊόντα ανήκουν στη κατηγορία ακαυστότητας Ε
 • Όταν πρόκειται να επικολληθούν, απαιτείται η χρήση κατάλληλου τύπου κόλλας ώστε να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους
 • Η διαμόρφωση των τελικών σχημάτων γίνεται με κοινά εργαλεία κοπής και κατά την εφαρμογή δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας
 • Η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των προϊόντων πρέπει να γίνεται επιμελών για να αποφεύγεται η φθορά τους
 • Οι ιδιότητες των υλικών, όπως αναφέρονται στη σελίδα αυτή, αποτελούν προϊόν μετρήσεων τπυ εργαστηρίου MPA-BAU Hanoover της Γερμανίας και του συνεχούς εργαστηριακού ελέγχου στην εταιρία μας. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος κατά τη κατασκευή απαιτείται η τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών που προβλέπουν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.