Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις EPS ETICS

MONOPOLY EPS ETICS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ EPS 60 EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS 200
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση
EN 826
kPa
>60
>80
>100
>150
>200
Καμπτική αντοχή
EN 12089
kPa
>125
>125
>150
>200
>250
Εφελκυστική τάση
ΕΝ 1607
kPa
>130
>150
>150
>150
>150
Θερμική αγωγιμότητα
EN 12667
W/mK
<0,038
<0,036
<0,035
<0,034
<0,033
Μήκος & πλάτος
EN 822
-
+2mm
+2mm
+2mm
+2mm
+2mm
Πάχος
EN 823
mm
+1
+1
+1
+1
+1
Ορθογωνικότητα
EN 824
-
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
Επιπεδότητα
EN 825
mm
+5
+5
+5
+5
+5
Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp)
EN 1609
Kgr/m2
<0,5
Διαπερατότητα υδρατμών (μ)
ΕΝ 12086
-
20-40
20-40
30-70
30-70
40-100
Συμπεριφορά σε διάτμηση
ΕΝ 12090
kPa
τ > 50
τ > 20
τ > 75
τ > 100
τ > 125
G>1000
Αντίδραση στη φωτιά
ΕΝ ISO 11925-2
-
E

MONOPOLY NEOPOR EPS ETICS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Neopor EPS60 Neopor EPS80 Neopor EPS 100 Neopor EPS 150
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση
EN 826
kPa
>60
>80
>100
>150
Καμπτική αντοχή
EN 12089
kPa
>100
>125
>150
>200
Εφελκυστική τάση
ΕΝ 1607
kPa
>150
>150
>150
>200
Θερμική αγωγιμότητα
EN 12667
W/mK
<0,032
<0,031
<0,031
<0,030
Μήκος & πλάτος
EN 822
-
+2mm
+2mm
+2mm
+2mm
Πάχος
EN 823
mm
+1
+1
+1
+1
Ορθογωνικότητα
EN 824
-
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
Επιπεδότητα
EN 825
mm
+5
+5
+5
+5
Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp)
EN 1609
Kgr/m2
<0,5
Διαπερατότητα υδρατμών (μ)
ΕΝ 12086
-
30-70
<50
30-70
40-100
Συμπεριφορά σε διάτμηση
ΕΝ 12090
kPa
τ > 50
τ > 20
τ > 75
τ > 75
G>1000
Αντίδραση στη φωτιά
ΕΝ ISO 11925-2
-
E

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MONOPOLY ETICS

EPS